Doskonali, jak Ojciec

Kazanie na Górze to nowe spojrzenie na Boże przykazania. Jezus przemawia jako Boski Prawodawca, który ukazuje nową miarę życia chrześcijańskiego: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. A zatem to Bóg jest dla nas punktem odniesienia, wzorem do naśladowania. To Jego miłość mamy urzeczywistniać w naszym życiu. Miłość Boża jest nieskończona i bezwarunkowa. Bóg kocha każdego człowieka i to bez względu na to, czy tę miłość przyjmujemy i odwzajemniamy. Miarą dla miłosierdzia Bożego jest nie tyle świętość…

0
Read More

Zło dobrem zwyciężaj!

Słyszymy dziś fragment Kazania na Górze, w którym Jezus zestawia ze sobą dwie postawy wobec zła i przemocy. Z jednej strony starożytna zasada prawna: Oko za oko i ząb za ząb! Prawo odwetu. To bardzo częsta pokusa. Wiemy jednak, że odpowiadając złem na zło, nakręcamy spiralę przemocy, oddalamy możliwość pojednania i uzdrowienia relacji. Z drugiej strony trudne słowa Jezusa: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jak rozumieć te słowa? Chodzi…

0
Read More

Bóg współczujący

Dzisiejsza Liturgia Słowa to proklamacja współczującej miłości Boga do człowieka cierpiącego cieleśnie i duchowo. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie – mówi Bóg do Izraelitów na Górze Synaj.  Szczytem objawienia Bożej miłości do człowieka jest Jezus Chrystus. Ewangelie pełne są opisów cudów, jakie czynił, by zaradzić ludzkim niedolom. Uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, karmił zgłodniałych, dwukrotnie rozmnażając chleb dla tysięcznych tłumów. Ale przede wszystkim Jezus pochylał się nad biedą duchową. Pisze…

0
Read More

Odpowiedzialność za słowo

W czytanym dziś fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza Jezus porusza ważny i aktualny problem odpowiedzialności za wypowiadane słowo. Żyjąc w świecie, w którym codziennie dociera do nas, a często tez z naszych ust wypływa, potok słów, zdajemy się zapominać, że słowo ma swoją moc. Niekiedy nawet jedno słowo wystarczy, by przywrócić drugiemu człowiekowi nadzieję i wiarę w sens życia, ale też jednym słowem można nadzieję odebrać. Są słowa życiodajne i słowa, które zabijają. Słowo, które dla nas nic nie znaczy,…

0
Read More

W lekkim powiewie

Zmęczony życiem i niepowodzeniami, prześladowany przez króla Achaba, Eliasz staje na górze Horeb, dokąd wezwał Go Bóg. Prorok otwiera przed Nim swoje rozgoryczone serce, w pełnym żalu lamencie: Żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. A Bóg uspokaja serce Eliasza. Przychodzi w łagodnym powiewie, niesie ukojenie. Następnie przypomina, że to On jest Panem historii,…

0
Read More

Chleb z nieba

W czasie czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię Izraelici zobaczyli, że ich życie jest całkowicie w ręku Boga. On ich prowadził przez tę ziemię śmierci, żywił manną z nieba, gasił ich pragnienie, ratował od niebezpieczeństw. A kiedy stanęli u bram Ziemi Obiecanej, Mojżesz napominał ich, by tej lekcji nie zapomnieli: Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez…

0
Read More

Prorok jak ogień

Od trzech dni słyszymy w liturgii o proroku Eliaszu. Mądrość Syracha mówi o nim: powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Moc jego słowa i czynów zachwyca. Jej źródłem jest wiara Eliasza – mocna, ufna i niezachwiana. Eliasz konsekwentnie przeciwstawiał się królowi Achabowi, który wraz ze swą małżonką Izebel zmuszał Izraelitów do odstępstwa w wierze i oddawania czci Baalowi. Prorok pozostał nieugięty nawet w obliczu prześladowania. Posłuszny Bogu chroni się najpierw przy potoku Kerit, gdzie żywiły…

0
Read More

Trójca Święta – Bóg, który jest Miłością

Rozum ludzki nie jest w stanie przeniknąć Tajemnicy Boga. Jest na to za słaby. Jednak Bóg wychodzi na przeciw ludzkiej słabości, objawiając się jako Trójca Osób Boskich, połączonych więzią doskonałej miłości. Bóg jest Miłością (1J 4, 16). To jest najważniejsza prawda całego Pisma Świętego. Z miłości Bóg stworzył świat. I nieustannie objawia swoją miłość człowiekowi. Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność – wołał Bóg do Mojżesza na górze Synaj. Bóg kocha nas…

0
Read More

Być znakiem sprzeciwu

Przyjdzie (…) chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Prorocza zapowiedź św. Pawła wydaje się zdumiewająco prawdziwa. To trafna charakterystyka obecnych czasów. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji zmasowanego ataku na wszystkie te wartości, które stanowią podstawę naszej cywilizacji. Zło nazywa się dobrem, dewiację normalnością, a grzech cnotą i obowiązującą normą postępowania. Niestety, te niebezpieczne…

0
Read More

Prawda o Jezusie

Wiara jest łaską, ziarnem zasianym przez Boga na glebie naszych serc. Trzeba ten zasiew pielęgnować, rozwijać go i pomnażać. Dorastamy do tej odpowiedzialności dzięki wierze Kościoła i tych, którzy nas inspirują i poprzedzają, są naszymi przewodnikami w wierze, jak Paweł dla Tymoteusza. W ten sposób wszyscy razem kroczymy za Chrystusem, naśladujemy Go i staramy się do Niego upodobnić. Chrześcijanin to człowiek należący do Chrystusa. Czytana dziś Ewangelia prowokuje jednak do postawienia pytania, kim jest ten Jezus, w którego wierzymy i…

0
Read More