Życzenia Świąteczne

  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (Mi 5,1)   W tę Świętą Noc w betlejemskiej stajence przyszedł na świat Zbawiciel. Bóg stał się człowiekiem. Słowo Betlejem oznacza Dom Chleba. Właśnie teraz ukazał się prawdziwy sens tej nazwy. W Betlejem narodził się Ten, który sam o Sobie powie: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył…

1
Read More

Radość oczekiwania

W liturgicznym okresie adwentu wspominamy oczekiwanie Narodu Wybranego na przyjście Mesjasza. Słuchamy słów kolejnych proroctw mesjańskich, a w tych ostatnich dniach słuchamy opisu wydarzeń bezpośrednio poprzedzających narodziny Zbawiciela. W ten sposób możemy na nowo przeżywać emocje pokoleń, które wyczekiwały Odkupienia. Nadzieję tych, którzy słuchali zapowiedzi prorockich i rosnącą radość tych, którzy stali się świadkami wypełnienia obietnic zbawczych, przede wszystkim Maryi, która wypowiedziawszy swoje fiat stała się Matką Zbawiciela. Adwentowe Słowo Boże ukazuje też różnorodność postaw człowieka wobec Boga. Od nieposłuszeństwa…

0
Read More

Radujcie się! Pan jest blisko!

Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Gaudete. Liturgia III Niedzieli Adwentu rozbrzmiewa bowiem radością: Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko. Również prorok Izajasz zachęca: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić. A jednak jest w tej radości nuta niepewności. Wciąż jeszcze czekamy, a dziś w ewangelii słyszymy o Janie Chrzcicielu, który został uwięziony, a do tego nie jest pewny, czy Jezus, którego wskazał nad Jordanem, rzeczywiście jest Mesjaszem.…

0
Read More

Nowa Ewa

Bóg jest wierny Swym obietnicom! Po grzechu pierwszych rodziców, którego skutki dotknęły całe stworzenie, Stwórca wypowiada słowa pierwszej obietnicy mesjańskiej, Protoewangelii: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.  Ta zapowiedź wypełniła się poprzez Maryję i Jej Syna. Dzisiaj wspominamy przywilej Jej Niepokalanego Poczęcia, który otrzymała na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa. W ten sposób Bóg przygotował Dzieło Odkupienia. Czcimy świętość Maryi w poczęciu, dziękujemy za Jej świętość…

0
Read More

Czas przebudzenia

Adwent, który rozpoczynamy w Kościele, nie tylko przygotowuje nas do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Początek Adwentu rozbrzmiewa Jezusowym wezwaniem do czuwania i gotowości na powtórne przyjście Pana: i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Adwent to czas przebudzenia. Wsłuchujemy się dziś w głos napomnienia św. Pawła: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Sen jest konieczny do regeneracji sił, ale bywa także…

0
Read More

Wszystko w Nim ma istnienie

Nie ma dziś zbyt wielu królów, a i ci, którzy jeszcze pozostali nie dzierżą pełni władzy. Zwykle wykonują tylko funkcje reprezentacyjne. Co więcej, współczesny człowiek nie chciałby chyba powrotu władzy monarchicznej. Kolejne rewolucje wbiły nam do głów niechęć do królów i szlachetnie urodzonych. Zresztą w ogóle obserwujemy dziś kryzys jakichkolwiek autorytetów, także autorytetu władzy, nawet tej wybranej demokratycznie. Czy w takiej sytuacji warto mówić o Chrystusie jako naszym Królu? Czy to ma szanse trafić do współczesnego człowieka. Tak. Bo Chrystus…

1
Read More

Oto nadchodzi dzień…

Zapowiedzi końca świata wywołują różne reakcje. Święty Paweł pisze o nim w swoim Drugim Liście do Tesaloniczan, których myśl o rychłym końcu świata pochłaniała tak bardzo, że zaniedbywali codzienne obowiązki i prace. Apostoł Narodów upomina ich oraz własnym przykładem i słowem zachęca, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.  Dzisiaj z kolei nie brakuje ludzi, którzy myśląc o końcu świata szukają różnych doczesnych zabiezpieczeń: przygotowują zapasy, schrony. Zapominają o tym, że to, co doczesne, skończy się, przeminie. Jako wierzący wiemy, że…

0
Read More

Narodowe Święto Niepodległości

„Wolność to nie ulga, lecz trud wielkości” Leopold Staff Wolność to wielka wartość. Wiele razy Polacy musieli o nią walczyć i dla niej ginęli. To dzięki nim żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Dzisiaj obserwuje się swoisty kult fałszywej wolności, rozumianej jako samowola. Takie pojmowanie wolności jest destrukcyjne i prowadzi zawsze do zniewolenia. Warto więc przywołać słowa Św. Pawła z Listu do Galatów: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! […] Wy zatem, bracia, powołani…

2
Read More

Żyć dla Niego

Powoli dobiega końca Rok Wiary, czas, w którym, jak napisał Benedykt XVI w Porta Fidei, mamy kierować swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Podsumowując ten rok każdy z nas powinien sobie postawić pytanie o swoją wiarę. Jaka ona jest? Czy potrafię jej bronić? Czy gotów byłbym cierpieć i umrzeć dla Chrystusa tak, jak bracia Machabejscy? Potrzebujemy dzisiaj wiary tych braci Machabejskich, którzy byli gotowi przyjąć męczęństwo, bo wierzyli, że Król świata nas wskrzesi i ożywi do…

0
Read More

Szukać i zbawić, to co zginęło

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło – poucza nas dziś Chrystus. On naprawdę przychodzi, puka do drzwi naszych serc, niepokoi w sumieniu, stawia na naszej drodze takich a nie innych ludzi, abyśmy rozbudzili w sobie pragnienie spotkania Go w swym życiu. Abyśmy zapragnęli otworzyć swe życie dla Jezusa, który ma moc uwolnić nas z kajdanów zła. Jak wielu ludzi nie dostrzega Jezusa, nie szuka Go, zagłusza głos Boga w sumieniu. Jak wielu boi się zmienić swoje życie.…

0
Read More