Twe światło zabłyśnie w ciemnościach…

Na obrazie Williama Holmana Hunta Światłość Światła Jezus z płonącą lampą w ręku stoi pod mocno zarośniętymi drzwiami bez klamki i kołacze. To drzwi do serca każdego z nas. Można je otworzyć tylko od wewnątrz. Jeśli je otworzymy i zaprosimy do środka Chrystusa, nasze serca zajaśnieją Jego Światłem. Otworzyć serce dla Jezusa to znaczy usunąć grzech, który zamyka nas w mrocznym egoizmie i nie pozwala Mu wejść w nasze życie. O tym mówi prorok Izajasz: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić…

0
Read More

Oświeceni Światłem Chrystusa

Przychodząc na ziemię Jezus stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dlatego Rodzice Jezusa przynieśli go do świątyni, aby Go przedstawić Bogu i złożyć za Niego przepisaną Prawem ofiarę. Starzec Symeon wiedziony Duchem Świętym rozpoznał w tym Dziecięciu Mesjasza, Zbawiciela Świata. Wziął go na ręcę i błogosławił Boga, który pozwolił mu ujrzeć Światło na oświecenie pogan. To Światło zajaśniało w naszych sercach wraz z przyjęciem sakramentu chrztu świętego. Symbolem tego Światła są świece, które przynosimy dziś do świątyni.…

0
Read More

Czy potrzebujemy nawrócenia?

Tajemnicą Bożej Mądrości jest fakt, że wybiera to, co głupie w oczach świata. Galilea to północna część Palestyny, w której przez wieki historii mieszały się różne wpływy religijne i kulturowe. Dlatego pobożni Żydzi z Judei pogardzali Galilejczykami uważając ich za pogan. Jednak właśnie tam Jezus spędził dzieciństwo i młodość, tam rozpoczął swoją działalność i stamtąd powołał pierwszych uczniów. Zbawiciel rozpoczął Swoje nauczanie od wezwania do nawrócenia. Dlaczego jednak Kościół wzywa nas do nawrócenia w środku karnawału, czasu zabaw i radości?…

0
Read More

On jest Synem Bożym

Choć minął już czas Bożego Narodzenia, to jednak dzisiejsza Liturgia nawiązuje ponownie do tajemnicy Epifanii – Boga objawiającego się. Słyszymy więc proroka Izajasza zapowiadającego nadejście Sługi Jahwe, który nie tylko wybawi Izraela, ale będzie światłością dla pogan, Zbawicielem świata. Ewangelia prowadzi nas ponownie nad Jordan, gdzie Jan Chrzciciel daje świadectwo, że Jezus jest Barankiem, który gładzi grzech świata, Synem Bożym. Wreszcie Święty Paweł, Apostoł Narodów, ten który zaniósł Chrystusa poganom i dzięki któremu i my możemy dziś wyznawać wiarę w…

2
Read More

Święto Chrztu Pańskiego

Kończąc czas Bożego Narodzenia obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Przez swoje Wcielenie Syn Boży stał się człowiekiem, jednym z nas. On wszedł w nasze życie, stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Ale chociaż sam był bez grzechu, wziął na siebie grzechy nas wszystkich, aby grzech pokonać i dać nam udział w swoim Boskim życiu. Dlatego przyszedł nad Jordan i nalegał, by Jan Chrzciciel ochrzcił także i Jego. Przyjęcie przez Jezusa chrztu Janowego było właśnie symbolicznym wzięciem na siebie…

0
Read More

Światłość Świata

Przeżywamy Uroczystość Epifanii – Objawienia Pańskiego. Wspominamy Mędrców ze Wschodu, którzy chcąc poznać prawdę poszli za przewodem gwiazdy i odnaleźli Jezusa, Jedyną Prawdę i Światłość ze Światłości. Oni jako pierwsi poganie oddali pokłon i złożyli swe dary Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Oni są pierwsi z wielu pokoleń, ludów i narodów oddających cześć Jezusowi, jako swemu Panu i Zbawcy. Dziś również my stajemy, by oddać cześć Synowi Bożemu, który objawił się nam przez swoje Wcielenie. On jest naszą Drogą, Prawdą i…

0
Read More

Słowo stało się Ciałem!

Dzień dzisiejszy, jak cały okres Bożego Narodzenia, rozbrzmiewa radosnym orędziem wyrażonym przez Świętego Jana: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.  Tajemnicą pozostaje, dlaczego Bóg stając się człowiekiem wybrał tak skrajne ubóstwo. Pozostał prawie nierozpoznany. Doświadczył odrzucenia i obojętności. Święty Jan w Prologu swej Ewangelii zapisał: Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Ten dramat trwa w każdym czasie. Jest przyczyną wielu…

0
Read More

Czas zbawienia

W pierwszym dniu Nowego Roku dziękujemy Bogu za dar czasu, w którym dokonuje się nasze zbawienie. Wołamy razem z Psalmistą: Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów (Ps. 67). Dzisiaj także czcimy Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Oddajemy cześć Tej, przez którą Jezus, Odwieczne Słowo Ojca, zaczął istnieć w czasie. Z wdzięcznością słuchamy słów Listu św. Pawła do Galatów: Gdy nadeszła pełnia czasu,…

0
Read More

Święta Rodzina

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w przykład Świętej Rodziny z Nazaretu. Patrząc na Jezusa, Maryję  i  Józefa odkrywamy na nowo piękno powołania do małżeństwa i życia rodzinnego, tak dziś oczernianego i niszczonego. Maryja, pokorna Służebnica Pańska jest wzorem Matki otwartej na Boży dar życia. Święty Józef jest wzorem ojca wiernego i odważnego, który ufając całkowicie Bogu czuwa nad bezpieczeństwem swojej rodziny. To właśnie w tej Rodzinie Jezus przyszedł na świat, a potem otoczony miłością Matki i św. Józefa wzrastał w…

0
Read More