Księga Nehemiasza ukazuje nam Naród Wybrany jako wspólnotę wiary w Jedynego Boga. Ta wiara, przeżywana wspólnotowo, była dla nich źródłem radości i siły. Stanowiła o ich tożsamości.

Przez chrzest święty wszyscy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Nowego Ludu Bożego, do Kościoła. Święty Paweł apostoł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian nazywa Kościół Ciałem Chrystusa. Wszyscy jesteśmy członkami tego Ciała. Realizujemy różne powołania, ale zawsze w łączności ze wspólnotą Kościoła. Ważne, by czynić to bez zazdrości, z miłością i radością, że możemy pomnażać świętość Kościoła.

Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli – tymi słowami Chrystus ogłasza, że w Nim wypełniają się wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. On jest obiecanym Mesjaszem. To dziś trwa nadal. Także dzisiaj Chrystus poprzez Kościół objawia swoją Miłość. Niech ta niedziela będzie dla nas świętem wdzięczności za dar Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, w którym On żyje i jest Tym, który uwalnia i uzdrawia. Nie bójmy się Jego Miłości. Pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.