Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.

Syn Boży stał się Człowiekiem dla Boga. Co to znaczy? Przychodząc na świat w betlejemskiej grocie wypełnił wolę Ojca. Już w tym momencie był całkowicie posłuszny swemu Ojcu. Tę prawdę wyraził w sposób mistyczny autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Być dla Boga to znaczy pełnić Jego wolę. To postawa rodząca się z wiary ufnej i posłusznej. Miała taką wiarę szczególna Patronka Adwentu – Maryja. I to dzięki niej stała się Matką Boga. Zrozumiała to Elżbieta, która witając swą młodziutką krewną wychwala ją radośnie: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (…) Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

W kolejnym dniu Adwentu otrzymujemy żywą lekcję wiary pokornej i ufnej, która czyni nasze życie darem dla Boga i daje nam udział w Jego zbawczym dziele.