Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest dobrym momentem, by przyjrzeć się obecności i znaczeniu Ducha Świętego w historii zbawienia. To pozwoli nam zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Go również w naszym życiu.

Już na samym początku Księgi Rodzaju autor natchniony stwierdza, że Duch Święty był obecny w dziele stworzenia świata: Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 2).

Duch Święty jest obecny także na początku Nowego Testamentu. W momencie Zwiastowania Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, że Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna i wyjaśnia, że Wcielenie Syna Bożego dokona się mocą Ducha Świętego: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35). Przypominamy sobie tę prawdę, gdy wypowiadamy słowa modlitwy:

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.

Po chrzcie Jezusa w Jordanie, Duch Święty, ukazując się pod postacią Gołębicy, potwierdza świadectwo Boga Ojca o Jezusie: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk 3, 22).

To Duch Święty jest tym, który objawia prawdę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I On uzdalnia uczniów Chrystusa do dawania o Nim świadectwa. Jak uczy św. Paweł: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».

Doświadczyli tego Apostołowie, którzy dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego wyszli z bezpiecznego Wieczernika, uwolnieni od lęku i zaczęli głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Duch Święty całkowicie ich przemienił. Bez Jego mocy i obecności nie byłoby Kościoła.

Tej mocy Ducha Świętego doświadczamy i my. W Nim żyjemy i wyznajemy wiarę w Chrystusa. To On uczynił nas dziećmi Bożymi w sakramencie chrztu świętego. W sakramencie pokuty oczyszcza niestrudzenie naszą miłość. W Eucharystii przemienia chleb w Ciało Pana, a wino w Jego Krew, by dać nam Pokarm i Napój na drodze do świętości. On nadaje skuteczność naszej modlitwie i sam wstawia się za nami, o czym pisze święty Paweł: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26).  

Ale przed wszystkim Duch Święty uzdalnia nas swymi darami i charyzmatami do dawania świadectwa o Chrystusie. On pragnie również przez nas objawiać światu Jezusa, zmartwychwstałego Pana i Zbawcę.

Czy jestem gotowy odpowiedzieć na Jego wezwanie i dać się ogarnąć ogniem Jego miłości, by jak Apostołowie iść i głosić swoim życiem Dobrą Nowinę?