Szczepan głosił Chrystusa nie tylko słowem, ale przede wszystkim prawdą swojego życia. To ona nadawała jego świadectwu niezwykłą moc i piękno. Tej prawdzie nie byli w stanie sprostać prześladowcy Szczepana, choć przeciwstawili jej cały arsenał kłamliwych oskarżeń.

Życie w prawdzie to fundament chrześcijańskiego świadectwa. To żywa Ewangelia. O pierwszych chrześcijanach poganie mówili: Patrzcie, jak oni się miłują! I to świadectwo przynosiło owoce. Mimo pojawiających się wciąż prześladowań chrześcijan, ich liczba stale rosła. Dobra Nowina rozszerzała się po całym ówczesnym świecie.

Tej prawdy chrześcijańskiego życia, mającej swe źródło w wierze w Chrystusa zmartwychwstałego, potrzeba i dzisiaj. To ona jest i pozostanie skuteczną zaporą dla wszechobecnego zakłamania i moralnego chaosu.

Potrzeba nam tej prawdy, płynącej z wiary, bo ona porządkuje nasze życie, wzywając do nawrócenia i porzucenia grzechu. Zdobywając się na odwagę życia w prawdzie, stajemy się obrazem Prawdy, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie.

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.