Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Polecany

Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy (2 Kor 5, 6 – 7).

Lubię wędrować. Po lasach, po górach. Pielgrzymować przez wioski i miasta do Matki
na Jasną Górę. Kiedy jestem w drodze, łatwiej mi pamiętać, że życie to także wędrówka. Podpowiada mi to wiara. Ciągle jest we mnie tęsknota za Kimś, kto czeka na mnie w swym Domu.

Każdy idzie swoją drogą, ale łączy nas wspólny cel. Dlatego nasze drogi spotykają się, możemy przez jakiś czas iść razem, dzieląc trud wędrowania i wzajemnie się ubogacając doświadczeniem wiary.

Witam na mojej stronie. Chciałbym, by stała się ona przystanią, miejscem odpoczynku
i refleksji, zanim pójdziemy dalej.

Zatem zapraszam Cię do zatrzymania się tu, choć przez chwilę. Może w dalszą drogę wyruszymy już razem…

 

Share Button

O wdzięczności

Wdzięczność to nie tylko kwestia dobrych manier. Dziękować umie ten, kto dostrzega, jak hojnie został obdarowany. Wdzięczność jest cechą ludzi pokornych, bo tylko tacy są w stanie zrozumieć wartość daru, który otrzymali.

Pokorna wdzięczność ubogaca nasze wzajemne relacje, czyni je bardziej ludzkimi, owocuje wzajemnym szacunkiem i życzliwością. W dzisiejszym świecie
wdzięczność staje się elementem naszego świadectwa, ukazuje alternatywę
dla świata samouwielbienia i egoizmu.

Wdzięczności uczymy się przede wszystkim stając wobec Boga w postawie pokory, świadomi swoich słabości i braków. Odkrywamy, że nasze życie jest w Jego ręku,
a każdy dzień jest znakiem Jego nieskończonej miłości do nas. Każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenie spotkania z tą miłością, jak miał je Syryjczyk Naaman,
czy Samarytanin – jeden z dziesięciu uzdrowionych przez Jezusa. Oni umieli być wdzięczni. Wdzięczność za dar uzdrowienia stała się dla nich źródłem wiary, która zmieniła ich życie.

Czy moja wiara jest pokorna? Czy dostrzegam w moim życiu Bożą miłość? Może także do mnie Jezus pragnie powiedzieć: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

 

 

Share Button

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Wiara jest łaską, darem Bożym, ale jest także związana z naszym wolnym wyborem.
W rzeczywistości wiary działanie łaski spotyka się z odpowiedzią człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje, jaka powinna być ta odpowiedź.

Przez proroka Habakuka Bóg uczy nas wiary cierpliwej i ufnej: Zapisz widzenie,
na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj,
bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 

Apostoł Narodów uczy wiary mężnej, stałej nawet w prześladowaniach: weź udział
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 
Jest to wiara,
która nie ulega chwilowym modom, koniunkturom, ale wyraża się w wiernym przylgnięciu do Chrystusa.

Wreszcie Ewangelia ukazuje moc wiary: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Z drugiej strony Jezus wzywa do wiary pokornej, do uznania swej zależności od Stwórcy: gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli może być podstawą rachunku sumienia dla kazdego
z nas, zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć i poznać prawdę o naszej wierze.

Czyż nie powinniśmy z Apostołami prosić Pana: Dodaj nam wiary?

Share Button

Biada beztroskim

Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. […] Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków. Bardzo dramatyczne są te słowa proroka Amosa, który piętnuje zepsucie moralne swoich rodaków.

Dzisiaj słowa te nie tracą swojej aktualności. Czasy się zmieniają, przemijają królestwa
i narody, a grzech wciaż powraca i niszczy serca ludzkie. Także dzisiaj nie brakuje takich, którzy wybierają życie łatwe i przyjemne odrzucając wszelkie moralne ograniczenia. Poetycko wyrazili to Kaczmarski i Gintrowski:

Co zbawienie nam, czy piekło!
Byle życie nie uciekło!
Jeszcze będzie czas umierać!
Żyjmy tu i teraz! (Kantyczka z lotu ptaka)

To zepsucie moralne wchodzi dziś na nowy poziom – w wielu krajach staje się normą, prawem. Legalizuje się aborcję, eutanazję, związki wbrew naturze. Promuje się zakłamany obraz ludzkiej wolności, karze się za wierność prawdzie:

Prawdę jak kundla trzeba batem wpędzać do budy;
obłudzie, rasowej suce wolno wylegiwać się przy kominku i psuć powietrze
(
W. Shakespeare, Król Lear).

Dobrze, że wciąż są ludzie, którzy stają w obronie prawdziwych wartości, w obronie godności każdego człowieka, także tego słabego, bezbronnego, poniżanego. To jest także nasze zadanie. Świat potrzebuje świadectwa naszej wiary, nadziei i miłości.

Niech zachętą dla nas będą słowa św. Pawła: Ty, o człowiecze Boży, podążaj
za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz
w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany.

 

Share Button

Wymagania dla ucznia

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie może być moim uczniem».

Czy te słowa Jezusa nie szokują nas? Czy nie są odrobinę za mocne? Przecież ten sam Jezus wiele razy wzywa do miłości bliźniego…

Nie chodzi o to, by nie kochać bliskich. Chodzi o to, by ludzka miłość nie była
ponad miłość Boga: Najbliższych […] trzeba kochać; miłość świadczyć trzeba wszystkim: i swoim, i obcym – nie wolno jednak dla tej miłości odchylać się od kochania Boga (św. Grzegorz Wielki).

Prawdziwym uczniem Jezusa jest ten, kto Go pokochał nad wszystko. To trudna sztuka. Niełatwo jest tak pokochać Jezusa, kiedy przeszkadza własna słabość, która ciągnie
w otchłań grzechu. Nie jest prosto odpowiedzieć na Jego miłość, kiedy na przeszkodzie stoją bliscy, którzy mają dla ciebie inne plany, a może po prostu nie akceptują twojej wiary. Trudna jest miłość w obliczu niespodziewanej choroby, osobistego dramatu.

Ale właśnie takie chwile są szansą dla nas, by kochać bezinteresownie naśladując Jezusa w dźwiganiu krzyża.

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Share Button

Uniżaj się, a znajdziesz łaskę u Pana

Jesteśmy uczniami Chrystusa, Syna Bożego, który  stał się człowiekiem, wszedł
między lud ukochany dzieląc z nim trudy i znoje 
(Franciszek Karpiński). Całym swoim życiem, a przede wszystkim śmiercią na krzyżu, Jezus uczy nas pokory. On jest Pokornym Sługą Jahwe zapowiedzianym przez proroka Izajasza.

Dlatego droga ucznia Chrystusa jest także drogą pokory. Pokora to umiejętność stawania w prawdzie, która pozwala zobaczyć siebie w odpowiedniej perspektywie wobec Boga
i drugiego człowieka. Właśnie tego uczy Jezus zarozumiałych faryzeuszów, wybierających dla siebie najlepsze miejsca na uczcie. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Przez pokorę Chrystus pokonał grzech pierworodny, owoc pychy pierwszych rodziców. To dla nas ważna wskazówka: pokorą zwycięża się grzech i wprowadza ład w nasze życie. Bądźmy zatem pokorni, otwarci na Boga i na drugiego człowieka, a wtedy ten kawałek świata wokół nas stanie się piękniejszy, pełen Bożej obecności.

Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana.

 

Share Button

Karmiąc się Słowem Bożym

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo […] zaniedbaliście […] sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara – trzy filary chrześcijańskiego życia. Czy także mojego?

Share Button

Nie lekceważ karcenia Pana

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci […] – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana.

Dzisiejsza liturgia przypomina ważną prawdę o powszechności zbawienia. Wszyscy możemy być zbawieni, niezależnie od przynależności narodowej. Kościół, wspólnota zbawienia, jest dla wszystkich, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata.

Z wiary rodzą się konkretne zobowiązania. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają – wzywa Chrystus. Jak Stare Prawo nakazywało składać Bogu w ofierze to, co najlepsze, nieskalane, czyste, tak my mamy składać Bogu czyste serce, oczyszczone przez pokutę.

Droga wiary jest wymagająca, ale piękna. Kiedy pozwolimy Bogu, by nas poprowadził, doświadczymy, jak On wydoskonala i oczyszcza naszą miłość, zbliża nas do Siebie poprzez stawianie wymagań.

Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.
Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.

Share Button

Wskazująca drogę

Obchodząc Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czcimy Tę, która pierwsza przeszła drogę wskazaną przez Chrystusa. Wzięta do nieba, Maryja ma udział w chwale zmartwychwstania.

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli – uczy nas dziś św. Paweł. Maryja jest pierwszą z tych, którzy w Nim również mają prawo do zmartwychwstania.

Jako nasza Matka, Maryja pragnie nas wszystkich doprowadzić do udziału w tej chwale, której sama już doświadcza.

Ona uczy nas, że do zmartwychwstania można dojść drogą wiary.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana – tymi słowami przywitała Maryję jej krewna Elżbieta.

Odpowiadając Elżbiecie Maryja śpiewa hymn Magnificat, ukazując swoją postawę uwielbienia Boga, który czyni tak wielkie rzeczy. To uwielbienie jest obecne w całym Jej życiu naznaczonym zawierzeniem Bogu i pełnieniem Jego woli.

Czy moje życie jest przeniknięte wiarą i pragnieniem uwielbienia Boga?

 

 

Share Button

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię

Prorok Jeremiasz wrzucony do cysterny, czekający na śmierć uosabia człowieka pozostającego w śmierci grzechu. W bezradnym królu Sedecjaszu widzimy naszą bezsilność wobec grzechu, z którego uwolnić może tylko Bóg.

Prześladowany, skazany na śmierć Jeremiasz jest także figurą Chrystusa, ktôry zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Uczynił to z miłości do każdego z nas, wziął na siebie nasze grzechy, odkupił nas.

W Chrystusie znajdujemy źródło nadziei w naszych zmaganiach z własną słabością i grzechem. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala – zachęca nas autor Listu do Hebrajczyków. Jemu oddajmy nasz grzech ufając, że Jego moc jest większa od naszej słabości.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął – zapowiada Jezus. Pozwólmy Mu rozpalić nasze serca tym ogniem, który niszczy grzech.

To żar miłości silniejszej nawet od więzi rodzinnych. To Jego miłość.

 

 

Share Button

Świadkowie nadziei

Jako chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, otrzymaliśmy dar wiary, która pozwala nam poznać i przyjąć Bożą miłość. Wiara pozwala nam spojrzeć dalej, poza granicę doczesności, ponieważ jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

To wiara pozwoliła Abrahamowi na Boże wezwanie wyjść z ziemi ojczystej do nieznanego kraju Kanaan. Radosną wiarą napełniło się serce Sary, gdy usłyszała, że Bóg zdejmuje z niej hańbę niepłodności. Dzięki wierze Izraelici w Egipcie rozradowali się nadchodzącą wolnością.

Także dla nas wiara jest szansą, by spojrzeć na życie z właściwej perspektywy, oderwać się od codziennych trosk i poczuć powiew wieczności. To wiara każe nam czuwać w oczekiwaniu przychodzącego Pana.

Czy moje serce wypełnia ufna wiara? Czy poprzez moją gotowość na spotkanie z Panem staję się dla innych świadkiem nadziei?

 

 

Share Button